Una finestra a la web 2.0 que pretén que l’educació social tingui un lloc al món...

dijous, 24 de juliol de 2014

Recull de Màsters i Postgraus 2014-2015

Us presentem un recull de Màsters i Postgraus relacionats amb l'Eduació Social que es realitzen a les diferents universitats, tan presencials com a distància. Els hem agrupat per àmbits, per fer-vos més fàcil la cerca.

Esperem que aquest recull sigui del vostre interès i us sigui útil.

Sumari


Arts
Desenvolupament comunitari i cooperació
Direcció i gestió de centres
Diversitat i inclusió
Drogodependències i addiccions
Ensenyament - Aprenentatge
E-learning i TIC
Gènere
Gent Gran
Infància, joventut i família
Mediació de conflictes i ciutadania
Models d'intervenció
Orientació i inserció
Recerca
Salut Mental i Benestar

 

Arts


Màster en Art per a la transformació social, la inclusió social i el desenvolupament comunitari: Mediació Artística - UB
Màster en Arts visuals i Educació: un enfocament construccionista - UB
Màster en Artteràpia - AEC i UVIC
Màster en Educació Interdisciplinària de les Arts - UB
Màster en Musicoteràpia - idEC UPF
Màster en Musicoteràpia - ISEP
Máster en Terapias Artísticas y Creativas - ISEP
Postgrau en Teatroterapia - IESP UdG

 

Desenvolupament comunitari i cooperació

Diploma d'Especialització en Cooperació, Desenvolupament i Innovació Social - URV
Màster en Desenvolupament, Cooperació i Acció Comunitària - URL
Màster en Joventut i Societat - UdG
Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària - IGOP
Màster Interuniversitari en Gestió Cultural - UdG
Màster Universitari en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social - URV
Màster Universitari en Desenvolupament i Cooperació Internacional -UdL
Máster Universitario Euro-Latinoamericano en Educación Intercultural
Màster Universitari en Intervenció Educativa en Contextos Socials - UNED
Màster Universitari en Prevenció  i Gestió de Riscos a la Comunitat - URL
Máster Universitario en Problemas Sociales - UNED

 

Direcció i gestió de centres

Diploma d’Especialització Universitària en Fundraising - URL
Diploma d’Especialització Universitària en Gestió de Residències i altres serveis per a Gent Gran - URL
Expert Universitari en Direcció i Gestió d’Organitzacions No Lucratives i d’Economia Social - URL
Màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius - UB
Màster en Gestió d’Institucions i Empreses Culturals Modalitat on-line - UB
Màster Universitari en Direcció, Gestió i intervenció en Serveis Socials - URL
Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Residencials i Altres Recursos Gerontològics. Modalitat on-line - UB
Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Residencials i Altres Recursos Gerontològics. Modalitat Semipresencial - UAB
Postgrau en Gestió de la Qualitat Total a les Institucions Educatives i Socials - UB
Postgrau en Organització i Gestió d'Institucions Educatives.. Modalitat on-line - UB

 

Diversitat i inclusió

Màster d’Estudis Avançats en Exclusió Social - UB
Màster en Educació en la Diversitat en una escola inclusiva - UdG
Màster en Educació Especial - URL
Màster en Educació Inclusiva. Polítiques, Pràctiques i Suport  a una Educació per a tothom - UB
Máster en Intervención en dificultades del aprendizaje - ISEP
Máster en Tratamiento Educativo de la Diversidad - UNED
Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social - UAB
Postgrau Educació Inclusiva: Atenció a la Diversitat - UB
Postgrau en Expressió i Comunicació, Llenguatges i Interculturalitat en la Pràctica Socioeducativa: Creació de Projectes - AEC UB
Postgrau en la Pràctica de la Diferència - UB

 

Drogodependències i addiccions

Expert Universitari en Prevenció i Tractament de Drogodependències - URL
Màster en Drogodependències - UB
Màster en Drogodependències Modalitat on-line - UB

 

Ensenyament - Aprenentatge

Màster en Aprenentatge i Ensenyament de l'Espanyol en contextos multilingües i internacionals - UB
Màster en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura - UAB
Màster en Desenvolupament del Talent a través de les Intel·ligències Múltiples - UB
Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a segones llengües - UdG
Màster en Estudis Avançats i Aplicats en Llengua i Literatura Catalanes - UAB
Màster en Expert en Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals - UB
Màster en Formació d'Assessors Personals. Especialistes en Counselling - URL
Màster en Formació de les Persones Adultes - UAB
Màster en Formació del Professorat de Català per a Persones Adultes - UB
Máster en Logopedia Educativa - ISEP
Màster en Psicologia de l'Educació - UB
Màster en Psicopedagogia - UAB
Màster en Psicopedagogia - UB
Màster en Psicopedagogía a distancia - UNIR
Màster Universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes - UB
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas - UNED
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en Orientació Educativa i en Formació i Orientació Laboral - UOC
Postgrau en Didàctica de l'Espanyol com a Llengua Estrangera - UB
Postgrau Interuniversitari en Psicologia de l'Educació - UB

 

E-learning i TIC

Màster en Comunicació i Educació en Xarxa - UNED
Màster d’entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals - UB
Màster en Tecnologia Educativa: Aprenentatge Electrònic i Gestió Del Coneixement - URV
Màster Internacional en Comunicació i Educació (On-Line) - UAB
Màster Universitari d'Educació i TIC (E-Learning) - UOC
Postgrau en Direcció i Gestió de l'E-learning - UOC
Postgrau en Disseny i Edició d'Accions Formatives On line. Modalitat on line - UB
Postgrau en Innovació i Ús Creatiu de les TIC en Educació. UOC-Espiral
Postgrau en Recerca en E-Learning - UOC

 

Gènere

Màster Agents d'Igualtat d'Oportunitats per a les Dones: Àmbit Rural - UdL
Màster en Estudi de Dones, Gènere i Ciutadania - UdG
Màster en Estudis de la Diferència Sexual - UB
Màster Interuniversitari en Estudi de Dones, Gènere i Ciutadania - IIEDG
Postgrau en Gènere i Igualtat - UAB
Postgrau en la Sexuació del Coneixement - UB

 

Gent gran

Diploma d’Especialització universitària en Gestió de Residències i altres Serveis per a Gent Gran - URL
Diploma d’Especialització Universitària en Intervenció Socioeducativa amb Gent Gran - URL
Màster en Envelliment i Dependència - UAB
Màster en Gerontologia Social. Modalitat on-line - UB

 

Infància, joventut i família

Convivència a les Aules i Gestió de l’assetjament escolar mitjançant noves formes d'implicació social - UB
Diploma d'Especialització/Diploma de Postgrau Acolliment Residencial en Centres de Protecció a la Infància i l'Adolescència - UB
Diplomatura de Postgrau en Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys - UAB
Expert Universitari en Violència Familiar: anàlisi i abordatge des de la intervenció multidisciplinària - URL
Máster Atención Temprana - ISEP
Màster en Models i Estratègies d’acció Social i Educativa en la Infància i Adolescència - URL
Máster en Pedagogía Terapéutica - ISEP
Máster en Psicomotricidad Intervención Educativa y Terapéutica - ISEP
Nous Models de Gestió de l’assetjament escolar - UB
Postgrau en Acolliment, Adopció i Postadopció - UB
Postgrau en Atenció Educativa a Infants petits i les seves famílies - UB
Postgrau en Detecció i Intervenció de la Violència Familiar: Un enfocament interdisciplinari. Modalitat on-line - UB
Postgrau en Infància, Protecció de la Persona i Adopció - UB
Postgrau en Psicomotricitat - UB
Postgrau Infància, Protecció de la Persona i Adopció - UB

 

Mediació de conflictes i ciutadania

Diploma d’especialització universitària en Gestió Dialogada de Conflictes i Mediació. Especialitat Comunitària i Organitzacional - URL
Diploma d’especialització universitària en Gestió Dialogada de Conflictes i Mediació. Especialitat en Mediació Familiar - URL
Diploma d'Especialització en Mediació - URV
Expert en Mediació en Organitzacions - UB
Expert Universitari en Violència Familiar: Anàlisi i Abordatge des de la Intervenció Multidisciplinària - URL
Màster en Ciutadania i Drets  Humans: Ètica i Política - UB
Màster en Competències Professionals per a la Construcció de Consens - UB
Màster en Conflictologia - UOC
Màster en Conflictology - UOC
Màster en Criminologia i Sociologia Juridicopenal - UB
Màster en Dret de la Família i Infància - UB
Màster en Educació en Valors i Ciutadania - UB
Máster en Mediación y Orientación Familiar - UNED
Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària - UB
Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària - UAB
Màster en Prevenció i Gestió de Riscos a la Comunitat - URL
Màster en Prevenció i Gestió de Riscos a la Comunitat - UAB
Màster en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar: Infància, Parella i Gent Gran
Postgrau en Cultura de la Pau, Cohesió Social i Diàleg Intercultural: Aplicacions pràctiques - UB
Postgrau en Cultura de Pau - UAB
Postgrau en Detecció i Intervenció de la Violència Familiar: un enfocament interdisciplinari. Modalitat on-line - UB
Postgrau en Gestió de Conflictes Educatius - UOC
Postgrau en Gestió i Resolució de Conflictes: Especialitat Mediació Familiar - UB
Postgrau en Gestió i Resolució de Conflictes: Especialitat Mediació Familiar - UVIC
Postgrau en Intervenció en Situacions de Conflicte en la Institució Educativa. Modalitat on-line - UB
Postgrau en Intervenció Familiar Socioeducativa - UB
Postgrau en Nul·litat, Separació i Divorci - UB
Postgrau en Prevenció, Gestió i Resolució de Conflictes. Mediació Familiar - UVIC
Postgrau en Resolució de Conflictes Públics i en Mediació Comunitària (Semipresencial) - UdG

 

Models d'intervenció

Expert Universitari en Acompanyament Terapèutic - UB
Expert Universitari en Psicoteràpia breu - FVB
Expert Universitari en Psicoanàlisi de Parella i Família - FVB
Màster en Intervenció educativoterapèutica assistida amb Animals - UB
Màster en Intervenció educativoterapèutica assistida amb Animals - ISEP
Màster en Intervenció i Gestió Ambiental: Persona i Societat - UB
Màster en Intervenció Pedagògica Sistèmica amb Coaching Sistèmic - UB
Màster en Intervenció Psicosocial - UB
Màster en Intervencions Socials i Educatives - UB
Màster en Recerca i Intervenció Psicosocial - UAB
Màster Oficial - Psicopedagogia - UAB
Postgrau de Supervisió d'equips socioeducatius - UB CEESC
Postgrau en Assessorament i Supervisió Psicopedagògica i Socioeducativa Sistèmica, amb Formació de Formadors - UB
Postgrau en Consultoria i Assessorament Sistèmic Organitzacional - UB
Postgrau en Intervenció educativoterapèutica assistida amb animals de Granja - UB
Postgrau en Intervenció educativoterapèutica assistida amb Cavalls - UB
Postgrau en Intervenció educativoterapèutica assistida amb Gossos - UB
Postgrau en Intervenció educativoterapèutica assistida amb Mamífers Marins - UB
Postgrau en Pedagogia Sistèmica en la Praxi Socioeducativa, Familiar, Escolar i Organitzacional - UB

 

Orientació professional i inserció

Expert Universitari en Inserció Laboral - URL
Màster en Treball, Relacions Laborals ai Recursos Humans - UdG
Màster Universitari en Orientació Professional - UNED
Postgrau d’expert/a en Inserció Laboral - URL
Postgrau en Execució Penal a la Comunitat - UB

 

Recerca

Máster en Innovación e Investigación en Educación - UNED
Màster en Investigació i Canvi Educatiu - UB
Màster en Recerca Educativa - UdL
Màster en Recerca en Didàctica, Formació i Avaluació Educativa - UB
Màster en Recerca en Educació - UAB UdG
Màster Interuniversitari en Gestió Cultural - UOC

 

Salut mental i benestar

Diploma de Postgrau en Intervenció Educativa en l'Espectre Autista - UdG
Diploma d'Especialització en Salut Mental Col·lectiva - URV
Expert universitari en dol - URL
Expert universitari en educació emocional - UdL
Màster en psicologia i qualitat de vida - UdG
Psicologia 2.0 i mHealth (Psicologia, Salut i Qualitat de Vida) - UOC
Postgrau en educació emocional - UB
Postgrau en educació emocional i benestar - UB
Postgrau en intel·ligència emocional a les organitzacions - UB
Postgrau en Trastorns de l'espectre autista diagnòstic i intervenció - UB
Salut mental i intervencions psicològiques amb immigrants, exclosos socials i minories - UB
Salud mental e intervenciones psicològicas con inmigrantes refugiados y minorias SAPPIR-GASIR-UB

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada