Una finestra a la web 2.0 que pretén que l’educació social tingui un lloc al món...

dilluns, 2 d’octubre de 2017

Els drets humans com a punt de partida de les nostres respostes, no com a lloc d'arribada: el poder performatiu del llenguatge

En Carlos Sánchez-Valverde Visus ens escriu aquest article per al Carnaval de Blogs per celebrar el Dia Internacional de l'Educació Social. El lema triat enguany, en què participaran 23 persones, és: "Els reptes de l'Educació Social en temps de globalització"Els drets humans com a punt de partida de les nostres respostes, no com a lloc d'arribada: el poder performatiu del llenguatge
Noms i adjectius: categories que generen drets disminuïts

Molt cops sembla que tenim la necessitat de posar sota una denominació a les persones o grups de persones amb què accionem i acompanyem socioeducativament. I així, parlem de menors, d'estrangers, de migrants, de MENA (menors no acompanyats), sense sostre, gent gran, etc. Són tots adjectius.

Utilitzar un adjectiu per referir-se a una persona o grup de persones, implica un acte simbòlic de grans dimensions imaginàries pel que fa a les conseqüències socials i individuals per a aquestes persones, ja que significa la creació d'una nova categoria diferent de persones. L'agregació de col·lectius de persones sota un adjectiu és, a més, un procés d'estigmatització social (Castel diria "de gestió diferencial de les poblacions"). La diferència és l'antònim d'igualtat. La diferència és el que no és igual (la norma). La diversitat són les diferents manifestacions de la mateixa cosa. Mesurar les diferències sempre ha estat un acte de classificació dels diferents grups socials, creant classes amb situacions de drets diferents: per què hauríem de diferenciar el que és igual?

El llenguatge com a acció performativa 

El llenguatge crea realitat. La capacitat performativa de les paraules és impressionant. Bourdieu ens mostrava com, a finals del segle XIX, en els països occidentals l'Estat ja no va tenir tan sols el monopoli de la violència física legítima, sinó també el de la violència simbòlica. La noció de performativitat (Austin, Foucault, Derrida, Butler) fa referència a la capacitat d'algunes declaracions lingüístiques per a produir o formar el mateix objecte al qual es refereixen. La llei, per exemple, incorporada als textos legislatius, és un model de discurs performatiu que a través del llenguatge produeix, o almenys intenta produir, la mateixa cosa que regula (les lleis es refereixen a altres lleis i no tenen la necessitat de referir-se a allò que justificaria la seva existència). Un altre cas de discurs performatiu és el de les denominacions que fem servir cada dia, sobretot en el llenguatge dels professionals i, per extensió, en els mitjans de comunicació, per referir-nos a certes situacions o grups de persones. I això és exactament sobre el que voldria posar l’èmfasi en aquestes línies.

Algunes paraules, en el nostre ús diari com a professionals, o en aquell utilitzat pels mitjans de comunicació, no ens semblen apropiades i tractem de no utilitzar-les: gitanos, bojos, discapacitats, homosexuals, etc. Això es deu a que, a poc a poc, ens hem adonat del seu contingut estigmatitzant i segregacionista. D'altres, encara no les consideren encara com a tals: menors, ancians, aturats, estrangers, etc. I les continuem fent servir, sense adonar-nos que, com diu Derrida, la performativitat ha de ser considerada com a un procés de repetició. És a dir, que té una trajectòria de caràcter històric, que augmentarà la seva força d'autoritat a través de la repetició o citació d'un conjunt de pràctiques passades.

És el mateix principi en què se sosté l'anomenada postveritat. La no veritat, repetida fins a la sacietat, es pot percebre com a veritat.

Més encara, el caràcter performatiu del llenguatge del poder té una doble funció: crear una realitat per ocultar una realitat. Ningú no és propietari del llenguatge, però les expressions s’atribueixen legítimament a certes tradicions, narracions i identitats polítiques. Aquest mateix efecte del llenguatge ha acusat les víctimes d'una forma velada, fent-les responsables de la seva situació.

El llenguatge, i el seu ús i repetició, creen categories socialment diferents. La responsabilitat dels professionals en aquest procés discursiu i performatiu, des de la repetició i ampliació de l’ús social de determinades "paraules", noms i conceptes, majoritàriament adjectius en lloc d'un substantiu, és molt important. Perquè les repetim sense preguntar-nos si són o no adequades per dir el que volem comunicar. I generem i reforcem les reimpressions imaginàries que porten a legitimar aquests processos de diferenciació.
  • La primera discriminació és la que es produeix en la denominació. En les paraules i en el llenguatge.
Si ens centrem en les pràctiques quotidianes com a professionals de l'educació i l'acció social, quan fem servir paraules (adjectius) com estranger, menor, refugiats, MENA (màxim exemple de paraula estigmatitzant: un acrònim compost de múltiples adjectius), etc., estem contribuint a la consolidació de l'espai simbòlic i social on confinar les persones a les quals anomenem. 

Respostes basades en els drets humans, en condicions de paritat 

Per contra, si no perdéssim de vista en el nostre llenguatge i a les nostres pràctiques que el que és original i constitutiu de les nostres realitats socials (com sempre ha estat) és el fet que hi ha persones diverses, però persones amb els mateixos drets que nosaltres, i que la primera resposta ha de dirigir-se a aquesta característica i no a la seva situació, la resposta canvia. Si ens moguéssim partint de la seva condició humana, hauríem de demanar el reconeixement de tots els drets humans des del moment en què comença la nostra relació amb ells. Sense cap camí a recórrer per gaudir-los plenament. Podem fer la simulació, en un exercici imaginatiu, i pensar què passaria si canviem l'ordre de les nostres respostes. Què passaria si en lloc de pensar i parlar que estem tractant amb "migrants”, “menors”, “MENA”, “refugiats”, etc. penséssim que estem davant de persones? En una situació diversa, però una situació que no invalida la seva naturalesa com a ésser humans. I si, en conseqüència, ens preocupéssim des del primer moment del seu ple dret a una vida digna i feliç. I, si només com a complement i com a acompanyament i en un segon pla, ens preocupéssim, per exemple, pels seus camins legals per adquirir documents i regularitzar la seva situació. És a dir, tan sols oferint una "resposta normalitzada" que no generi categories discriminatòries.

Organitzar la nostra resposta en base a recursos especialitzats per aquestes categories de persones no sembla tenir gaire en compte els seus drets humans. Sembla que respon més a una política de contenció i gestió diferencial que d'integració.

 

Els drets humans com un punt partida

La Declaració dels Drets Humans es va fer el 10 de desembre de 1948 en el marc de les Nacions Unides i, per a molts, d'acord amb F. Mayor Zaragoza, és sens dubte una de les més grans obres de la història humana, constituint “l'acte més important del segle XX, la causa que ha donat a tota la humanitat un horitzó ètic, una estructura moral".

L’element més interessant dels diferents intents de definició dels drets humans és la seva referència a la dignitat i la seva presentació, no només com una expectativa (de garantia o d'esperança) o com a una declaració, sinó també com una cosa que té a veure amb els bens primaris o bàsics, mitjançant la incorporació d'aquest concepte de John Rawls, amb la naturalesa primària humana.

Norberto Bobbio en deia que "la llei està sota la justícia". Així, en la seva revisió de la relació entre la justícia, la seva validesa i la seva eficàcia, mitjançant l'anàlisi d'aquells paradigmes que redueixen la justícia a la validesa de les regles (positivisme jurídic) i de les que la redueixen a l'eficàcia de les normes (com la jurisprudència nord-americana), Bobbio defensa que la justícia està per sobre de la llei. I afirma que, sense transcendir en els valors purs, considerar la llei com a criteri d'avaluació, significa confondre la llei amb força. Gandhi, anant una mica més enllà, dirà que "quan una llei és injusta, has de desobeir-la". Perquè la legitimitat no només està condicionada per la llei. Les fonts de legitimitat provenen de la llei, però també de les aspiracions de la gent que a través de la política es converteixen en noves lleis.

Només si es respon amb la prioritat de ser davant de persones, sense distinció, sense adjectius, es pot garantir la justícia. I procedir des del principi a donar resposta els seus drets humans. La nostra ha de ser sempre una resposta "normalitzada". És a dir, no específica, que doni als individus les mateixes oportunitats que a la resta de la ciutadania.

Recordem: la llengua té la capacitat performativa per crear noves realitats, noves realitats que amaguen la realitat.

Potser, el que ens hauria d’ocupar com a educadors i educadores socials és interpel·lar-nos per arribar a ser conscients de la nostra participació en aquests processos i per a intentar no col·laborar, per repetició performativa, en la consolidació d'aquestes classificacions discriminatòries, estigmatitzants i segregadores, creant ciutadans de segona classe. Practicant “les petites accions que poden portar a un futur incalculable”, com deia Maria Zambrano.

I guarir el nostre llenguatge, tenint sempre en compte que actuem amb persones. I és que hem de pensar que els drets ja hi eren abans i només era necessari fer l'acte que diu Richard Sennett de respecte i reconeixement que forma part de la comunicació i la solidaritat entre els éssers humans.

Així, els drets no seran un lloc d'arribada on portar aquestes persones. Perquè els drets humans sempre han estat i són presents des del primer moment que som amb ells.

Carlos Sánchez-Valverde Visus, col·legiat 14.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada