Una finestra a la web 2.0 que pretén que l’educació social tingui un lloc al món...

dimarts, 6 de juliol de 2010

EL PLA BOLONYA (preguntes i respostes)

El Pla Bolonya afecta els professionals que estan en possessió d’una diplomatura universitària?
 
Segons la disposició addicional quarta del Real Decreto 1393/2007, del 29 octubre:

Dels títols universitaris oficials:

• Els títols universitaris oficials obtinguts en plans d'estudis anteriors mantindran tots els seus efectes acadèmics i professionals.
• Els qui, estant en possessió d'un títol oficial de Llicenciat, Arquitecte o Enginyer, pretenguin accedir a ensenyaments per accedir a un títol de Grau obtindran el reconeixement de crèdits ue sigui procedent d'acord amb el disposat al'article 13.

D’altra banda, l’article 17 diu que aquests últims podran accedir als ensenyaments oficials de Màster sense cap requisit addicional. A més, des de la seva autonomia les universitats tindran les competències necessàries per reconèixer crèdits, tenint en compte l'adequació entre les capacitats i els coneixements que es derivin dels ensenyament cursats i els previstos en el pla d'estudis dels Màster sol·licitats.

• Els titulats que estiguin en possessió del Diploma d'Estudis Avançats o que hagin assolit la suficiència investigadora podran accedir directament al Programa de Doctorat.

• Pel que fa als Diplomats, Arquitectes Tècnics o Enginyers Tècnics, s’apliquen les mateixes condicions que en els casos anteriors. Són, en tot cas, les universitats, les que podran exigir la formació addicional necessària, tenint en compte l'adequació competències/coneixements entre els estudis d'origen i els previstos en el pla d'estudis del Màster sol·licitat.

És per això que, en tots els casos, haureu de contactar amb cada Universitat concreta per saber com se substancia aquest reconeixement del vostre expedient acadèmic individual.

Recapitulant: els títols universitaris oficials anteriors a aquest Reial Decret mantenen tots els seus efectes acadèmics i professionals.
Les convalidacions o reconeixements de crèdits els sabreu quan aporteu el vostre expedient acadèmic a la universitat en què vulgueu continuar els estudis. En cas que hi hagués alguna modificació en relació amb la normativa vigent o algun canvi per part del Ministerio de Educación ho farem saber a tots els col·legiats i col·legiades a través dels nostres canals de comunicació.

1 comentari: