Una finestra a la web 2.0 que pretén que l’educació social tingui un lloc al món...

dimecres, 23 de febrer de 2011

Sessió Informativa de 12 de febrer de 2011


El passat 12 de febrer va tenir lloc una sessió informativa per tractar els temes que no van poder tractar-se durant l'assemblea de desembre. A banda de representants de la Junta de Govern, a la sessió van assistir 3 persones més que van participar activament en la sessió. Es van tractar temes com el Títol de Grau, l'Estatut Europeu o el Mapa territorial del CEESC.
El primer punt que s'havia de tractar, la Llei Òmnibus, no es va poder tractar, ja que la persona de la Junta de Govern experta en el tema no hi podia assistir ja que estava participant en una reunió del CGCEES. La resta de punts van tractar-se seguint l'ordre establert i passem a resumir-los.

1.1. Gent que pensa que la millor manera de preveure el futur és crear-lo 
Per poder situar el “Gent que Pensa” es va explicar l’organització actual del CEESC: òrgans de govern, prioritats dels Clústers, etc. i també es va fer una breu explicació sobre el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) i l’Associació Internacional d'Educadors Socials (AIEJI).

Quan es va presentar la candidatura de la Junta de Govern, la frase Gent que Pensa volia significar una manera de fer i ajudar a construir equip. Les persones que formen part de la Junta no són les úniques que treballen per al CEESC i és per això es va crear un nou òrgan que aglutinés totes elles i que ens ajudés a construir el present i el futur del CEESC.

El Gent que Pensa està constituït per unes 120 persones, membres de la Junta de Govern, Juntes Delegades, Grups de Treball i Comissions, persones que ostenten una representació en nom del CEESC, treballadors i treballadores, etc. Són el grup motor del Col·legi, amb implicacions i responsabilitats diferents que, unides, tiren endavant un mateix projecte. S’han estipulat diferents trobades del Gent que Pensa per treballar prioritats, aportar idees, reorientar el pla de treball, avaluar el funcionament, etc. 

1.2 Títol de Grau 
El CEESC, conscient de la preocupació real amb relació al Títol de Grau, va explicar la feina feta per part del CEESC i del CGCEES sobre aquest tema. S'ha estat treballant amb les diferents universitats per veure com es plantejava el Títol de Grau, què suposaria això per als diplomats, etc.

A nivell estatal es van fer reunions amb l’òrgan que agrupa totes les universitats a nivell espanyol, la Conferència de Degans d’Educació Social. Es va entrar en un primer diàleg amb elles i el posicionament inicial del CGCEES era que si educadors i educadores socials tenien la diplomatura, s’entenia que acreditant experiència s’obtenia el quart any de carrera. Les universitats, però, van considerar que això no era suficient.

Arran d’això, el CGCEES, en converses internes, va elaborar i difondre el seu posicionament, tant a les universitats com als interessats que podeu trobar a la nostra pàgina web.

Les universitats tenen llibertat per escollir lliurement el seu posicionament envers aquest tema. De moment, que sapiguem, l'única universitat que ha llençat oferta oficial de passar de diplomatura a grau ha estat la UNED, que ha plantejat un curs pont de 72 crèdits. També es té constància que la Fundació Pere Tarrés volia crear un curs pont d’uns 60 crèdits, però no es té informació sobre si l’estan executant o no. Se sap que el cost aproximat del curs voltava els 7.000 €, que des del CEESC és considera molt elevat.

Pel que fa a l’oferta de les universitats públiques, encara no ha sortit i es recomana esperar a veure què acaben elaborant. Cal tenir clar que, de moment, a nivell d’activitat professional, els diplomats no han de tenir problemes.

De fet, la Universitat de Barcelona volia acompanyar-nos en aquesta sessió per tal de reflexionar sobre el tema, però es va creure convenient fer una primera sessió explicativa i, més endavant, fer una trobada amb totes les universitats.

La idea és seguir treballant el tema i anar informant els educadors i educadores socials a mesura que hi hagi canvis, nous posicionaments o noves propostes. 

1.3 Eines 2.0
El Clúster de Comunicació va explicar les diferents eines existents al CEESC en matèria de comunicació: pàgina web, Quaderns d’Educació Social, Full Informatiu, llista de distribució, Facebook, Twitter i Bloc.

Es va comentar que la millor manera d'estar informats de les activitats i informacions més rellevants sobre l’Educació Social i el Col·legi és donar-se d’alta a la llista de distribució, i a les noves eines 2.0. La idea de totes les eines, especialment de les noves, és poder comunicar i informar de la manera més àgil i ràpida possible.

Aquestes eines es valoren positivament per la gran quantitat d’informació que es pot transmetre, el valor del feedback que s’estableix, la possibilitat de crear debats i intercanvis, establiment de vincles amb educadors/ores socials, altres professionals i entitats, etc. Són eines potents i que han tingut bona rebuda.

Es va reflexionar sobre si el CEESC hauria de tenir perfil o pàgina al Facebook, tant per temes de confidencialitats dels “amics”, com perquè la pàgina no es bloquegi quan tingui més d’un cert nombre d’amics. També es va recomanar fer formació a educadors/ores i associacions sobre les eines 2.0. i es podrien trobar entitats col·laboradores que hi estarien interessades.

Es va informar que s'ha creat un qüestionari per repensar els Quaderns d'Educació Social i que es crearà un grup motor per treballar les idees de millora. Es va animar els assistents a omplir el qüestionari, que trobareu en aquest enllaç. 

1.4 Congrés Català d’Educació Social
Es va explicar en quin estat es troba el I Congrés Català, del qual només falta fer la publicació de les conclusions. La documentació està preparada però falta acabar de gestionar-ne l’edició que ha estat aturada per motius pressupostaris, ja que les subvencions que havien d’obtenir-se per part de la Generalitat de Catalunya no han arribat i el Col·legi no tenia possibilitats d’avançar els diners.

Tot i això, a principi d’any, i veient que els diners de la subvenció encara no arribarien, es va decidir tirar endavant la publicació ja que cal treure les conclusions del primer si es vol posar en solfa el segon.

Sobre això es va explicar que ja s'ha començat a treballar per pensar en el Segon Congrés, partint de les recomanacions extretes de les conclusions del Primer. Alhora, s’estan començant a fer gestions per trobar col·laboradors, tant a nivell d’universitats com d’ajuntaments. Probablement, s’apostarà per fer el Segon Congrés a Barcelona, ja que s’estan començant a generar diferents sinergies amb l’Ajuntament.

També es va informar que els congressos no serien anuals, però que caldria concretar les temporalitats i les localitzacions arreu del territori. 

1.5 Mapa territorial
Aquest Clúster és un encàrrec comú de presidència i de les presidències de les delegacions, tot i que n’assumeix el lideratge en Pep Vallés, president de la Junta delegada del CEESC a Terres de l’Ebre. Aquest Clúster treballa temes com ara la identitat, les relacions, les complicitats físiques i conceptuals… Vol avançar amb la idea de com s’ubica el CEESC a nivell de delegacions, així com en pensar el mapa territorial més enllà d’aquestes.

És a dir, es vol veure com facilitar l’agrupació de companyes i companys des d’altres idees de territori (p. ex. creant grups diversos, com l’existent a Osona o com es crea el vincle amb el grup d’educadors del Maresme). Afavorir que grups d’educadors/ores a diferents territoris facin coses, servint-se del CEESC com a aixopluc d’iniciatives, organitzant-les i estructurant-les com a Col·legi. Es volen aglutinar altres formes de treball més enllà de les delegacions.

Es va explicar que, de moment, s’ha prioritzat l’enfortiment de les delegacions actuals i la creació de la nova seu a Terres de l’Ebre. 

1.6 Estatut Europeu
Es va fer un repàs històric amb relació al tema:
  • El 2002 va sortir una proposta de directiva sobre el reconeixement de qualificacions professionals.
  • El 2003 comença a treballar-se la Convergència Europea: lliure circulació dels professionals i qualificacions professionals. Aquest tema té a veure amb la mobilitat de les persones i el reconeixement de les professions. La proposta que es feia era que les diferents professions tinguessin els mateixos nivells de qualificació i formació en els diferents països; i es pretenia la lliure prestació de serveis i la llibertat de circulació.
  • Els anys 2004 i 2005, l’Oficina Europea de l’AIEJI, va organitzar dos Simposis Europeus en la línia anterior.
  • El 2005 va sortir la directiva europea de les qualificacions professionals.
Es va informar que, actualment, des de la vocalia internacional del CGCEES s’està treballant sobre la directiva: es miren les possibilitats que donaria, s’estudia com afectaria a l’educació social, es fan contactes amb altres grups professionals, etc. Alhora es participarà en una consulta oberta a la Unió Europea, no vinculant, sobre la directiva.

A finals d’any, sortirà un nou document marc. L’objectiu de tot aquest treball és el reconeixement de la professió a nivell europeu, donar facilitats i garanties de mobilitat, regulació del nostre camp i el mercat de treball; tot sense mesures compensatòries (reconeixement automàtic). 
Un cop acabada la primera part de la sessió, es va obrir un torn obert de precs i preguntes en què van sortir diferents temes. 
Any europeu del voluntariat
Es va demanar si el CEESC té presència en aquests actes i es va informar que es s'ha participat en diferents consells, però amb la nova organització de la Conselleria no se sap com quedarà el tema. A nivell de Junta, s'està començant a treballar amb les noves conselleries.

El tema del voluntariat porta controvèrsia dins l'àmbit i cal treballar-hi; tot i això, no és un tema marcat com a prioritari a la Junta de Govern. D'altra banda, es va comentar que no es tanquen portes a treballar-ho si hi ha demandes directes. 

Conveni del lleure
Es va fer la reflexió sobre que el conveni que s’ha signat s’ha de treballar. Des del CEESC es va informar que el CEESC té relació amb la patronal i els sindicats i que hi ha un procés de debat iniciat però amb dificultats internes. Alhora, també hi ha polèmica a nivell de les empreses del sector. Es va dir que es confia que es pugui avançar en l’articulació d’un conveni marc que permeti la regulació del sector.

Es va dir que el conveni català ha estat denunciat i està parat però que, de moment, el marc estatal no es pot aplicar a Catalunya perquè seria anar un pas enrere. El Col·legi té dificultats per incidir a nivell de negociació, però sí que hi ha una convicció clara d’anar plantejant a les entitats que tinguin com a referència el conveni català. El CEESC només pot donar opinió al respecte, ja que no es té capacitat de negociació amb els sindicats/patronal. Tot i això, s’intentarà incidir amb el que es pugui.

Es va explicar que des del Clúster de Relacions s’està fent un estudi sobre els àmbits reals de l’educació social i, seguidament, es volen conèixer tots els convenis existents. Es van crear complicitats al voltant d'aquest tema. 
 Hi va haver debat entorn d'altres petites qüestions.
  • Informació. Es va voler deixar clar que el Col·legi no té la capacitat de recollir totes les informacions sobre dificultats, necessitats, etc. dels educadors i les educadores socials, així que es va animar a tothom a posar-se en contacte amb el CEESC per informar d’aspectes sobre els quals el Col·legi no tingui coneixement.
  • Importància de la col·legiació. Es va parlar de la importància del Col·legi i de les tasques que està fent. Es considera que els educadors i educadores socials estan poc aglutinats per treballar pel bé comú. Cal que els educadors entenguin que el CEESC no només hi és quan es necessita, sinó que treballa pels interessos i necessitats de la professió.
  • Assemblees. Es va manifestar que les dates de les assemblees coincideixen en èpoques de molta feina per als educadors i educadores socials (juny i desembre). Des del CEESC es va dir que es tindria en compte.
  • Com es col·labora amb el CEESC? Es va parlar de futures col·laboracions entre els assistents i els membres de la Junta.
A les 13.30 hores es va donar per finalitzada la sessió.