Una finestra a la web 2.0 que pretén que l’educació social tingui un lloc al món...

dijous, 28 de gener de 2016

Educació social i escola, una trobada necessària

Foto de Ryan McGuire
Cap disposició legal preveu a Catalunya la incorporació institucional i plena de les educadores i els educadors socials als centres educatius de caràcter públic. Això explica, en part, perquè la presència dels educadors socials als centres educatius es limita a espais educatius i escolars molt específics, vinculats a l’atenció a la diversitat. Ens referim a les Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE); a les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC); a les escoles d’educació especial. També ens trobem amb centres de Primària i Secundària que, per iniciativa pròpia o gràcies a un finançament extraordinari del departament d’Educació (Plans de Qualitat), o directament per una ajuda directe de l’AMPA, de l’administració local, o d’alguna Fundació, han escollit incorporar un educador o educadora social a la seva plantilla.

La nova Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, per al 2015 preveu la contractació de 92 professionals a Catalunya per atendre demandes molt concretes a centres de Primària i Secundària. Escoles que per la seva especial situació de necessitat i dificultat social, en poden justificar la seva presència.

Tanmateix, la realitat particular d’aquestes experiències és poc visible i coneguda, no només pels  educadors socials i els equips docents que no formen part d’aquests processos, també entre els que sí que hi participen.

Els encàrrecs i responsabilitats que té assignada l’Escola com a institució en la societat actual a ningú se li escapa que són reptes majúsculs amb força qüestions no prou resoltes i que arreu, i a Catalunya especialment, és un bon moment per fer un debat en profunditat sobre quina és l’Escola que volem si és que cal fer o (re)fer-la de bell nou, i que ens mereixem per tal de construir la societat del futur immediat.