Una finestra a la web 2.0 que pretén que l’educació social tingui un lloc al món...

divendres, 30 de maig de 2014

Senzillament, el Govern ha arribat tard!

El Col·lectiu IUS Dignum, encarregat del servei d’assessorament legal als col·legiats i col·legiades del CEESC ens fan arribar aquest article sobre la retallada en la paga extra del funcionariat. Esperem que sigui del vostre interès.

Senzillament, el Govern ha arribat tard!

Ángel Torrero de la Cruz. Advocat.


Aquesta és la conclusió que pot extreure's de l'obsessió del Govern per aplicar la tisora més enllà del que l'ordenament jurídic li permet.

Es tracta de l'article 2 del Reial decret llei 20/2012, de 14 de juliol, de mesures urgents per garantir l'estabilitat pressupostària que, entre altres retallades, suprimia íntegrament la paga extraordinària dels empleats públics, és a dir, funcionaris i laborals contractats per qualsevol estament públic ja sigui l’estat, les comunitats autònomes, els ajuntaments o l’empresa pública.

Aquest Reial decret pretén en el seu article 2 suprimir la paga extra del mes de desembre de 2012 a tot el personal del sector públic.

Cal aclarir que la paga extra que es paga al desembre és un pagament diferit del salari generat entre els mesos de juliol i desembre, tots dos inclosos.

En altres paraules, el que es podia cobrar en la nòmina ordinària de cada mes, queda ajornat per a la paga extraordinària de desembre. D'altra banda, s'entén que el salari es reporta per dies treballats (hores en el seu prorrateig), de tal manera que qualsevol mesura de l'empresari, amb o sense la conformitat de l'empleat, no pot implicar el no pagament de qualsevol salari o emolument reportat, li hagi o no estat pagat encara.

Diguem que aquest és el raonament bàsic que encaixa amb el principi de irretroactivitat de l'art. 9.3 de la CE, que “garanteix aquesta irretroactivitat per a qualsevol disposició sancionadora o restrictiva de drets”, sempre que sigui perjudicial per al seu receptor, i ho fan tant si la mesura ve d'un estament púbic com d'una empresa privada.

divendres, 16 de maig de 2014

La mentoria com a eina social

http://suara.coop/portal/ca/Suara/34386/ctnt/dD16/_/_/iboa/Referents-Girona-busca-voluntaris-que-es-vulguin-implicar-en-el-projecte.html#p34508
Ens demanen de Suara Cooperativa que els ajudem a fer difusió del projecte Referents-Girona. Necessiten dues o tres persones voluntàries per a la propera edició del projecte, que començarà a finals de maig.

A través del projecte “Referents – Girona” s’ofereix a joves que estan sols una xarxa de persones voluntàries que els acompanyen en el seu procés d’emancipació.

Els mentors s’impliquen en el procés de creixement d’un jove oferint el seu suport en diferents àmbits: reforç acadèmic; ajuda en la recerca de feina o habitatge; recolzament emocional; ampliació de la xarxa de coneguts, etc. Des del projecte, s’ofereix alhora un seguiment de la relació durant el primer any de durada, per tal de poder fer un assessorament sobre els dubtes que sorgeixin.

Iniciat l’any 2012, fins a l’actualitat s’han posat en marxa 10 parelles. Tal com ens comenten de Suara “Els resultats són del tot satisfactoris, tant pels joves com pels mentors que han format part del projecte". En paraules d’una de les joves participants en el projecte: "Algú de fora que està per tu, que es preocupa de com et sents, que et valora, que es recorda del teu aniversari... no sabeu què és tenir això!”