Retallades de personal en l'àmbit penitenciari

El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya ens volem fer ressò del malestar del Col·lectiu d’educadors i educadores socials dels centre penitenciaris de Catalunya com a resposta a la reducció de personal interí en l’Administració penitenciaria. És per això que difonem aquesta carta que ens han fet arribar.

Senyors/es,

Els educadors/es socials de l’àmbit penitenciari hem patit un atac per part de l’administració pública que un cop més no valora la nostra feina. 

El passat dia 08 de febrer, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió del Parlament de Catalunya presenta l’esmena núm. 58 de modificació de la disposició transitòria cinquena del Projecte de Llei de Mesures Fiscals i Financeres, sense prèvia informació pública del canvi de criteri d’afectació de la reducció a tot un col•lectiu de personal interí de l’Administració penitenciaria, quedant només exclosos dins d’aquest àmbit, els cossos d’auxiliars tècnics i tècnics especialistes de la Generalitat de Catalunya del grup serveis penitenciaris.

Aquesta esmena introdueix una modificació substancial en l’apreciació dels serveis públics essencials en referència als serveis penitenciaris, on els interns privats de llibertat que reben  atenció mitjançant professionals de tractament i rehabilitació, com és el cas dels educadors/es socials, es veuran afectats per l’aplicació del 15% de la reducció de jornada i retribucions. S’ha de fer constar que per raons de gestió de personal el 75% del personal de tractament es veurà afectat per aquesta mesura. Aquesta situació ha estat reconeguda pels responsables del Departament de Justícia i, concretament, els de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, que van manifestar públicament que era necessari no reduir els serveis que fins ara s’estaven donant. 
Aquesta retallada faria impossible garantir el nivell d’atenció mínima adequada i ens allunyaria del manament constitucional (art.25.2 CE) que orienta el compliment de les penes privatives de llibertat per tal d’aconseguir la reinserció i la rehabilitació. Hem de tenir en compte que en aquest moments les ràtios de professionals per grup d’interns/es estan per sota dels mínims de qualitat marcats pels mateixos responsables del departament, per la qual cosa aquesta retallada suposaria el final del model de rehabilitació a les presons catalanes que ha inspirat la nostra tasca des de la transferència de les competències en matèria penitenciaria de l’any 1984.

En el cas concret dels educador/es socials de l’àmbit penitenciari de Catalunya, el tema és més greu perquè afecta al 90% dels educadors/es socials que mai han tingut la possibilitat de consolidar la seva plaça per manca de convocatòria d’oposicions. Aquest fet és un signe més del desprestigi al qual sotmeten al nostre col•lectiu, no valorant la tasca realitzada, no donant la oportunitat de consolidar llocs de treball, no tenint en compte l’experiència assolida pels educadors/es des de la creació de la figura professional, etc.

Els educadors/es socials de l’àmbit penitenciari treballem de manera directa amb els interns/es desenvolupant tasques d’atenció individual i d’atenció grupal, amb una ràtio d’uns 80 interns. Ràtio que ja és desproporcionada en l’actualitat, i que dificulta la qualitat de la nostra pràctica diària i de la nostra atenció. Aquestes mesures preses pel govern empitjoraran una realitat que ja és deficitària.  

El col•lectiu de professionals de l’àmbit de tractament i rehabilitació dels Centres Penitenciaris en general, i els educadors/es socials en particular, apel•len als principis de coresponsabilitat i garantia dels acords establerts, així com, als principis de proporcionalitat i igualtat en la prestació de serveis essencials a la ciutadania, que l’Administració de la Generalitat té el deure de mantenir amb l’objectiu de millorar la gestió pública, assegurant el 100% de la jornada de treball i de les retribucions del personal que ocupa aquest llocs de treball finalistes, i proposa que en el debat de l’esmena 58 de modificació del Projecte de Llei de Mesures Fiscals i Financeres es tinguin en compte totes aquestes consideracions, amb la finalitat que no prosperi aquest canvi substancial en la prestació dels serveis públics.

Atentament, 

Col•lectiu d’educadors i educadores socials dels centre penitenciaris de Catalunya

Com que hi ha altres àmbits afectats per aquestes retallades dins del col·lectiu de l’Educació Social, des del CEESC s’està treballant en un document conjunt que es farà públic properament.