Les obligacions de les entitats davant la Llei de transparència

La setmana passada va entrar en vigor la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que tot i néixer amb la voluntat de regular l'activitat de l'Administració, també té efectes sobre les entitats del tercer sector, ja que s'hi descriuen obligacions aplicables a les entitats sense ànim de lucre.

Per començar-ne a parlar ens valdrem d'un article publicat per Social.cat al mes de juny.

La llei, aprovada pel Parlament el dijous 18 de desembre, té com a mesura estrella la creació d'un portal web on es detallin els sous dels càrrecs de l'administració municipal i autonòmica, el cost de les campanyes institucionals, entre d'altres gestions, i preveu la creació d'una comissió per vetllar pel compliment de la nova legislació.

La voluntat principal de la norma és facilitar el coneixement de les actuacions de les administracions públiques i el control del destí dels diners provinents dels impostos dels ciutadans. La majoria de les organitzacions no lucratives que reben finançament públic, però, també estan subjectes a aquesta regulació. Mireya Ponce Sastre, del Suport Associatiu - Jurídic, en reflexiona en un anàlisis.

Entitats subjectes a la norma

Així, les entitats sense ànim de lucre obligades a complir la llei es divideixen en tres blocs:  (1) les entitats que presten serveis públics; (2) les entitats adjudicatàries de contractes amb l'Administració pública, i (3) les entitats privades que reben ajuts o subvencions per més de 100.000 euros anuals i les que el 40% dels seus ingressos procedeixen de subvencions, sempre que la quantitat d'aquestes superi els 5.000€.

Els deures

La llei de transparència obliga i estableix com a deure principal de les entitats la difusió de la informació pública d'una manera veraç i objectiva, garantint que aquesta es difongui d'una manera constant i actualitzada, facilitant-ne la consulta amb mitjans informàtics i  organitzant-la per àrees de treball.

Les obligacions de les associacions subjectes a la norma varien en funció dels tres blocs amb els quals es divideixen les entitats:

  1. Entitats que presten serveis públics: hauran d'informar l'administració de les seves activitats, de la gestió dels serveis, de la percepció de fons públics i les retribucions percebudes pels càrrecs directius, sempre i quan els ingressos de l'entitat derivats de la prestació de serveis públics corresponguin com a mínim al 25% del total.
  2. Entitats adjudicatàries de contractes amb l'Administració Pública: hauran de seguir les obligacions especificades en els contractes del sector públic.   
  3. Associacions que reben subvencions o ajuts: la norma de transparència és més estricte amb aquestes, ja que hauran de justificar l'aplicació, destí i resultats obtinguts amb diners públics. La informació que hauran publicar fa referència a diferents àmbits:
  • Informació institucional: estatuts o reglament de règim intern de l'entitat, organigrama, identificació dels càrrecs i la seva trajectòria professional, retribucions dels òrgans directius i de l'administració, entre d'altres.
  • Informació econòmica: pressupost, comptes anuals, informació sobre retribucions, dietes del personal, etc.
  • Contractes amb l'administració: caldrà publicar l'objecte dels contractes, l'import, la durada i les prorrogacions dels contractes que s'han dut a terme en els darrers 5 anys.
  • Convenis de col·laboració amb l'administració: cal informar dels convenis vigents, de la seva data, les parts, l'objecte, les obligacions, la durada, les modificacions posteriors, el compliment i l'execució.
  • Subvencions i ajuts públics: la llei obliga a informar sobre els ajuts percebuts els darrers cinc anys, el seu import, l'objecte, els beneficiaris i les retribucions dels òrgans directius o d'administració, en  cas que la subvenció superi els 10.000 euros.

Conseqüències derivades de l'incompliment

En cas d'incomplir la norma, que esdevé d'obligat compliment l'1 de juliol, les conseqüències inclouen amonestacions com multes de 600 a 12.000 euros, inhabilitacions per rebre ajuts públics d'entre 1 a 5 anys, i suspensions per contractar amb l'Administració pública de fins a 6 mesos.

El procediment sancionador es pot iniciar a través de l’Administració pública, per la denúncia d’un tercer o el Síndic de Greuges, la Sindicatura de comptes i el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya.


Article original: "Les obligacions de les entitats davant la Llei de transparència" de Social.cat.