Sobre la prestació per risc durant l'embaràs a les 12 setmanes en centres tutelats


A principis d’aquest any 2019 es va presentar la "Guía de ayuda para la Valoración del Riesgo Laboral durante el embarazo", realitzada per la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia, juntament amb representants de les vint mútues espanyoles,l'Associació de Mútues d'Accidents de Treball (AMAT) i l'Institut Nacional d' la Seguretat Social (INSS). 

Aquesta Guia analitza totes les situacions que poden originar un risc durant l’embaràs, intentant protegir tant a la treballadora gestant com al seu futur fill o filla. 

Ofereix una valoració clínica dels riscos per a l'embaràs i serveix de referència tant als metges de l'INSS i de les mútues com del servei públic de salut a l'hora de definir criteris per determinar quines són les condicions que afecten les treballadores embarassades.

La Guia descriu diferents tipus de riscos i els divideix entre físics, químics, biològics i psicosocials.  Nosaltres ens centrarem en l’apartat dels Riscos psicosocials i per condicions de treball de la Guia. Segons aquest apartat, un dels agents de són les agressions, que si es produeixen sobre l'abdomen són un dels riscos a considerar.

Segons la Guia, es considera demostrada la possibilitat d’agressions a les professionals que tenen cura de menors d’edat en centres tutelats i per això es valora retirar de les seves funcions a aquestes treballadores embarassades des de la setmana 12 de gestació, en què l'úter deixa de tenir protecció òssia (pelvis) davant d'una possible contusió.

Recordem, que segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals del nostre país, les empreses han de tenir un pla de prevenció de riscos laborals, que ha de comprendre la determinació de la naturalesa, el grau i la durada de l'exposició de les treballadores en situació d'embaràs o part recent a agents, procediments o condicions de treball que puguin influir negativament en la salut de les treballadores o del fetus, en qualsevol activitat susceptible de presentar un risc específic.

Si els resultats de l’avaluació revelessin un risc per a la seguretat i la salut o una possible repercussió sobre l’embaràs de les treballadores, l’empresa ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar l’exposició a aquest risc. I quan no sigui possible, s’haurà de suspendre el contracte a la treballadora embarassada. 

És per aquesta casos, pels que existeix la prestació per risc durant l'embaràs. Aquesta prestació protegeix el període de suspensió del contracte en els supòsits en què la treballadora embarassada ocupa un lloc de treball amb risc per a la seva salut o la del fetus i aquest no s'ha pogut adaptar per fer-lo compatible amb el seu estat, ni s'ha pogut reubicar la treballadora a un altre lloc sense risc.